ŠKOLNÍ ŘÁD

Obecná

1.1 Studium na akademii je realizováno na čtyři řoky, přičemž se dělí na čtyři obory - Princové, princezny, dvorní dámy a rytíři

1.2 Ať už se jedná o studenta či učitele, každý má stejná práva a je si rovný se všemi. Takové práva nejde zrušit, změnit a ani porušit. Práva nejsou omezena ani pohlavím, rasou, politickým či naboženským založením. 

1.3 Avšak celá instituce patří pod vedení ředitelky, jejíž slovo je zákonem. Ředitel přímo řídí své zástupce, má poslední slovo a absolutní právo veta. Rozhoduje o přijetí jak zaměstnanců tak studentů. Je jeho právem, ale i povinností rozhodnout, zda bude student či zaměstnanec do institutu přijat či ne. Dále pak smí rozhodnout o ukončení pobytu v institutu.

1.4 V době nepřítomnosti ředitele, dočasně přebírá jeho práva a povinnosti Zástupce ředitele. Povinnosti zástupce, určuje ředitel s vyjímkou ukončení studia studentů a přerušení pracovního poměru zaměstnanců. Ten je povinnen je okamžite splnit. 

1.5 Studenti při nástupu do školy podepisují souhlas, že v den nástupu do školy se budou řídit školním řádem, dodržovat jeho pravidla, plnit si své povinnosti coby studenta, dodržovat docházku. Každý student má právo se kdykoli během roku informovat o svém prospěchu, právo na vzdělání, možnost účastnic se veškerých nepovinných aktivit, ovšem pod podmínkou, že pověřená osoba jej přijme. 

1.6 Každý má právo na to, aby bylo zachováno jeho dobré jméno, pověst a soukromí. Žádný z učitelů či zaměstnanců nemá právo sdělovat informace o prospěchu či předávat osobní údaje druhým osobám, pouze studentovi či popřípadě rodičům, v nejhorším případě ředitelovi. 

Vzdělávání

2.1 Před nástupem do školy je sezení s ředitelem, která si prověří vaši povahu, schopnosti a zájem být v téhle instituci. 

Být na téhle škole je právo, které se dá zasloužit pouze pílí. - Emma Furiyova

2.2 Školní rok začíná zahojovacím ceremoniálem. Přitomnost studenta je nutná. Svou přitomností vyjadřujete respekt a zájem ke vzdělání.

2.3 Každý student má právo si před nástupem do školy vybrat obor, který bude studovat. Každý obor je zpřístupněn po zaplacení školného.

2.4 Zápis do hodin probíhá v první a druhý den nástupu do školy na sekretariátu školy. Každý obor má jiné předměty, pouze v některých se potkávají. Rozvrhy obdržíte v den nástupu do školy.

2.5 Kredity žák získává během školní roku za svou aktivnost a píli. Za získané kredity si můžete pořídit odměny dle vašeho uvážení. Vybrané odměny hlaste pověřené osobě.

2.6 Účast na hodinách je pro všechny žáky povinná stejně. Za plnou účast je žák odměněn kredity, avšak za neomluvenou účast jsou mu kredity odňaty.

2.7 Pokud žák zamešká více jak 50% celkových hodin, může se učitel rozhodnout zda jej pustí k závěrečným zkouškám.

2.8 Závěrečnou zkoušku žák skládá na konci školního roku pod dohledem učitele či jiné pověřené osoby. Závěrečná zkouška je podmínkou pro postup do dalšího ročníku.

2.9 Pro lepší přípravu jsou žákům poskytnuty knihy do předmětů.

2.10 Ředitel školy může na základě vlastního podnětu nebo na základě podnětu jiného zaměstnance studentovi udělit pochvalu ředitele školy nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, veřejně prospěšné nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

2.11 Vyučující kteréhokoliv předmětu může na základě vlastního podnětu studentovi své třídy udělit pochvalu profesora za celoroční úspěšnou práci v daném předmětu.

2.12 Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem, vnitřním řádem nebo stravovacím řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit kázeňské opatření:

 • záznam profesora o chování studenta do studijního průkazu,
 • napomenutí
 • důtka učitele
 • důtku ředitele školy

2.13  Společně s uděleným kázeňským opatřením je nutno studentovi udělit tzv. školní trest v podobě písemné eseje nebo jiné prospěšné činnosti. 

2.14 Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení kázeňského opatření se zaznamenává do dokumentace školy a studijního průkazu studenta.

Práva a povinnosti žáků

3.1 Studenti mají právo:

 • na řádný průběh vzdělání a prostor pro důkladné samostudium.
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku.
 • na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj.
 • požádat o pomoc či radu kolejního ředitele, profesora či jiného pracovníka školy, jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni nebo mají problémy apod.
 • Navštěvovat po vyučování město a místa v něm.

3.2 Studenti jsou povinni:

 • řádně se vzdělávat.
 • účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili.
 • dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy.
 • neohrožovat bezpečnost a zdraví své i ostatních osob.
 • omluvit se před začátkem hodiny vyučujícímu, když se z vážných důvodů nemohli řádně připravit na výuku.
 • zaujmout na začátku každé vyučovací hodiny místo určené zasedacím pořádkem nebo vyučujícím.
 • nosit na vyučování učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujících.
 • dodržovat obecně platné zásady slušnosti a zdvořilosti, svým vystupováním nepoškozovat dobrou pověst školy.
 • nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případnou škodu, za kterou odpovídají, jsou povinni uhradit.

3.3 Studentům je zakázáno:

 • napovídat při zkoušení.
 • opisovat při písemných zkouškách a používat nepovolené pomůcky.
 • vzdálit se při vyučování a školních akcích bez souhlasu vyučujícího či pedagogického dozoru z určeného místa.
 • prodávat, vnášet, podávat nebo požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky ve všech vnějších i vnitřních prostorách školy.
 • navštěvovat ložnice opačného pohlaví.
 • přechovávat věci nebezpečné pro život a zdraví a předměty, které by mohly rozptylovat pozornost ostatních studentů při vyučování nebo samostudiu.

Práva a povinnosti zaměstnanců školy

4.1 Pracovníci školy:

 • chrání studenty před všemi formami špatného zacházení, využívání a zneužívání nebo před veškerými jinými formami násilí.
 • dbají, aby studenti nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými.
 • mají právo s ohledem na výchovně vzdělávací cíle vměšovat se do soukromí studentů a jejich korespondence.
 • přísně kárají studenty za porušování tohoto řádu, vystupují nekompromisně a požadují od studentů chování náležící jejich stavu podřízenosti.
 • dbají, aby studenti dodržovali školní řád.
 • bezodkladně informují ředitele školy nebo jeho zástupce o vzniku situace, při níž došlo k porušení řádného chodu školy nebo při případném špatném prospěchu studenta.
 • Všichni pracovníci školy jdou svým chováním, vyjadřováním a vystupováním příkladem všem studentům. Vulgární vyjadřování, neslušný projev a užívání omamných látek před studenty a v celém objektu školy je přísně zakázáno.
 • Zaměstnanci respektují své nadřízené a dbají na plnění zadaných pokynů.

4.2 Pedagogický pracovník je oprávněn:

 • dávat studentovi pokyny k zajištění řádného fungování třídy.
 • dávat studentovi pokyny vedoucí k jeho řádnému vzdělávání a výchově.
 • provádět kontrolu a dohled nad studenty.
 • v odůvodněných případech používat tělesné tresty. Ovšem jen v takové míře, aby nedošlo k trvalé újmě na zdraví studenta.

Provoz školy

5.1 Po setmění je žákům přísně zakázáno opouštět pozemky školy a s úderem 22h je přísně zakázáno se pohybovat po pozemcích. Žáci se již můžou zdržovat pouze na svých pokojích či společenské místnosti až do 6h ráno.

5.2 Žákům je přísně zakázáno navštěvovat pokoje opačného pohlaví po večerce.

5.3 Na dodržování tohoto pravidla dohlíží pověřený učitel nebo jiná pověřená osoba. Pokud se na tenhle úkon chce přihlásit žák samotný, je na řediteli školy nebo jeho zástupci rozhodnout, zda to bude žákovi umožněno.